SU Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
16.10.2008.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGODZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W NOWODWORZEROK SZKOLNY 2016/2017

 

Rada Samorządu:

 

Przewodniczący - Gałązka Zuza  kl. VI

Z-ca przewodniczącego – Oniszczuk Kacper kl. VI

Sekretarz- Denka Oliwia kl. V

Skarbnik- Pindłowska Weronika kl. VI

 

Członkowie:


1. Fil Alicja

2. Stanisławska Iga

3. Król Paweł

4. Maciosz - Harasim Maja

5, Łaskarzewski Mateusz

6. Bogusz Szymon

7. Zbiciak Julita

8. Małyska Albert

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o :

 

1.  Status Szkoły (podstawa: art. 55 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U.. z 1996r. Nr67, poz.329 z późniejszymi zmianami).

 

2.   Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

 Termin

Zadanie i forma jego     realizacji

Cele wychowawcze

Odpowiedzialni i

współpraca

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

1.Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny:

-wybór samorządów  klasowych,  

- wybory do Samorządu Uczniowskiego,

-opracowanie planu pracy na rok 2014/2015,

-przydział obowiązków,                                                                     

-zapoznanie się z regulaminem SU,

- ustalenie terminów zebrań SU,  

- zapoznanie uczniów z zadaniami SU podczas apelu.

2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

3. Przygotowanie Dnia Chłopaka:

- życzenia i upominki.

4. Promowanie zdrowej żywności:

- ułożenie reklamy, wykonanie plakatów.                                                                

-Rozwijanie samorządności,

- kształtowanie podstaw społecznych,

-mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły,

-wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów,                                         

-przygotowanie do właściwego, pełnienia ról społecznych

-zapoznanie uczniów z pracą SU podczas apelu.                                                      

Opiekun Samorządu Uczniowskiego,

wychowawcy ,

uczniowie.

 

 

 

 

 

 

 

Październik

5. Udział w akcji „Kiermasz Ciast”.

6. Przygotowanie Dnia Edukacji Narodowej:

- część artystyczna,

- złożenie życzeń.

7. Pamiętamy o tych, którzy odeszli:

- wyjście na cmentarz w Nowodworze Piaski,

- prace porządkowe,

- zapalenie zniczy.

 

- Rozbudzanie chęci niesienia pomocy innym ludziom,

- rozbudzanie szacunku, umiejętności wyrażania wdzięczności za trud,

- inspirowanie twórczych działań uczniów,

- uwrażliwienie na estetykę, kulturę

- opieka nad cmentarzem

Ogarnięcie pamięcią tych, którzy bezinteresownie oddali życie za Ojczyznę.

Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, uczniowie

 

 

 

 

 

 

Listopad

8. Święto Patrona Szkoły kard. Stefana Wyszyńskiego:

- zorganizowanie klasowych kącików Patrona,

- msza święta,

- część artystyczna,

- przygotowanie wystawy plastycznej.

9. Narodowe Święto Niepodległości:

- przygotowanie części artystycznej.

10. Ślubowanie uczniów kl. I:

- pasowanie na ucznia.

11. „Na świętego Andrzeja z wróżby nadzieja”:

- dyskoteka andrzejkowa,

- przygotowanie wróżb,

- organizacja konkursów,

- wyznaczenie dyżurów.

- Kultywowanie pamięci o patronie naszej szkoły,

- kształtowanie postaw patriotycznych,

- integracja uczniów kl. I z uczniami starszymi,

- umiejętność organizowania czasu wolnego,

- wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas zabawy,

- troska o zdrowie własne i innych,

- integrowanie społeczności szkolnej.

Opiekun SU, Samorząd Uczniowskiego, samorządy klasowe uczniowie, wychowawcy klas, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

12. Klasowe mikołajki:

- przygotowanie wizyty świętego Mikołaja,

- przygotowanie upominków.

13. Przeprowadzenie akcji charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych, sprzedaż kartek.

14 Udział w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”:

- zbiórka darów.

15 Święta Bożego Narodzenia

- szkolna wigilia,

- udział w jasełkach,

- wykonanie dekoracji.

16. Kiermasz świątecznych stroików i kartek, ozdobnych szopek.

- Kontynuowanie tradycji

- kształcenie sztuki obdarowywania się

- zachęcanie do niesienia pomocy innym,

- uwrażliwianie na ludzi potrzebujących pomocy, samotnych,

- kultywowanie tradycji,

- uwrażliwianie na piękno i estetykę,

- integracja społeczności szkolnej,

- zachęcanie do działania, rozwijanie ekspresji twórczej dzieci.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, uczniowie, wychowawcy klas, rodzice

 

 

 

 

Styczeń

18. Zabawa choinkowa :

- współdziałanie w organizacji,

- dekoracja sali,

- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów.

19. Współdziałanie w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka:

- prezentacja programu artystycznego,

- przygotowanie poczęstunku,

- nagłośnienie sali.

- Integracja społeczności szkolnej,

- aktywizowanie uczniów

- rozwijanie kultury osobistej,

- wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji,

- wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, uczniowie, wychowawcy klas, rodzice

 

Luty

21. Walentynki:

- poczta walentynkowa,

- dyskoteka,

-konkurs na najpiękniejsze życzenia lub kartkę walentynkową.

- Kształcenie umiejętności wyrażania uczuć,

- integracja społeczności szkolnej.

Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, uczniowie

 

 

 

 

 

Marzec

22. „Dzień Pączka” – tłusty czwartek.

23. Współdziałanie w przygotowaniu Dnia Kobiet:

- prezentacja programu artystycznego,

- wręczenie kwiatów i upominków,

- przygotowanie poczęstunku.

24. Dzień Samorządności:

- powitanie wiosny,

- ustalenie programu i przydział zadań,

- przygotowanie marzanny i gaika,

- wycieczka nad rzekę Parysówkę.

25. Promujemy zdrowy tryb życia :

- pogadanki w klasach o nałogach i zdrowym odżywaniu się.

- Integracja społeczności szkolnej,

- aktywizowanie uczniów,

- rozwijanie kultury osobistej,

- wdrażanie do samodzielności,

- wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości u uczniów,

- kultywowanie tradycji,

- dbałość o zdrowie swoje i innych uczniów.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, uczniowie, wychowawcy klas, rodzice, pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

Kwiecień

27. Konkurs na pisankę, stroik wielkanocny:

- przygotowanie wystawy, wręczenie nagród.

- Rozwój kultury zdrowotnej, rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem,

- zachęcenie do dbania o własne posesje,

- rozbudzanie potrzeby dbania o środowisko. naturalne,

- kultywowanie tradycji,

- uwrażliwianie na piękno i estetykę otoczenia.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, uczniowie, wychowawcy klas, rodzice

 

 

 

Maj

28.Święto Konstytucji 3 Maja :

- udział w programie artystycznym.

29. Dla Ciebie, Mamo

Dla Ciebie, Tato:

- udział w programie artystycznym,

- przygotowanie dekoracji okolicznościowej,

- oprawa muzyczna,

- przygotowanie prezentów i poczęstunku.

- Kształtowanie postaw patriotycznych,

- poszanowanie dla symboli i świąt narodowych,

- kulturalne zachowanie się podczas uroczystości.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, uczniowie, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

30. Współdziałanie w przygotowaniu Dnia Dziecka:

- zorganizowanie wycieczki, ogniska z kiełbaskami.

31. Podsumowanie pracy samorządu uczniowskiego i przedstawienie podczas zebrania rady pedagogicznej.

32.Współorganizowanie zakończenia roku szkolnego:

- przygotowanie programu, artystycznego i prezentacja,

- przekazanie sztandaru,

- wręczenie nagród uczniom, pracującym w SU.

- Integracja społeczności szkolnej,

- kształtowanie poczucia przynależności do danej społeczności,

- kształtowanie umiejętności samooceny,

- rozwijanie samorządności,

- wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości u uczniów,

- kształtowanie postaw społecznych,

- mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły,

- zachęcanie do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, uczniowie, wychowawcy klas, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

34.Prowadzenie akcji zbiórki baterii.

 

35.Zbiórka makulatury.

36. Zbiórka nakrętek

 

 

 

 

36.Wyjazdy do kina, teatru, instytucji, na wycieczki krajoznawcze.

 

 

 

37. Organizowanie konkursów:

- ekologiczne,

- plastyczne,

- recytatorskie,

- muzyczne,

- informatyczne,

- literackie.

Aktywizowanie życia w szkole, kształtowanie postaw proekologicznych i obywatelskich.

 

Przygotowanie do kulturalnego i aktywnego organizowania czasu.

 

Rozwijanie zainteresowań,

poszerzanie wiedzy. Budowanie wiary we własne możliwości.

Opiekun SU, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, rodzice,

uczniowie.

 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

 

1.        Uczniowie aktywie i twórczo uczestniczą w życiu społecznym szkoły, są odpowiedzialni za jej reprezentowanie i funkcjonowanie.

2.        Uczniowie nabywają umiejętność pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej.

3.        Uczniowie potrafią współpracować w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w zespole.

4.        Uczniowie rozumieją zasady i normy demokracji.

 

 

Ewaluacja planu pracy SU:

 

Plan pracy będzie monitorowany w toku jego realizacji. Ewaluacja podsumowująca nastąpi na koniec roku szkolnego 2014/2015. Jej wyniki wykorzystane zostaną do usprawnienia form pracy w kolejnych latach.

Metody ewaluacji: obserwacja, analiza dokumentacji, ankiety, wywiady ustne.

 

 

Plan pracy został przyjęty do realizacji na zebraniu Rady SU w dniu 28.09.2016 r.

 

 

Przewodniczący SU:                        Dyrektor szkoły:                              Opiekun SU:

   Gałązka Zuzanna                          Marzanna Majewska                       Ścibura - Krzewińska Maria         

Nowa warstwa...
Zmieniony ( 12.10.2016. )